ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය - உங்கள் மாவட்டம் - Your District
ළඟම ඇති පොලිස් ස්ථානය - அருகிலுள்ள காவல் நிலையம் - Nearest Police Station
පැමිණිලි වර්ගය - புகாரின் வகை - Complaint Category
ඔබේ නම - உங்கள் பெயர் - Your Name
ලිපිනය - முகவரி - Address
ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය - தே.அ.அ. இல. - NIC Number
ඇමතුම් අංකය - தொடர்பு இல. - Contact Number
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය - மின்னஞ்சல் முகவரி - Email Address
පැමිණිල්ල * (කරුණාකර ඔබේ පැමිණිල්ල සිංහල, දෙමළ හෝ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් එවන්න.) - புகார் (தயவுசெய்து உங்கள் புகாரை சிங்களம், தமிழ் அல்லது ஆங்கில மொழியில் எங்களுக்கு அனுப்புங்கள்.) - Complaint * (Please send us your complain in Sinhala,Tamil or English language.) *
පැමිණිලි මාතෘකාව - புகார் விடயம் - Complaint Subject
පැමිණිල්ලේ තත්වය පිළිබඳව මට දැනුම් දීමක් අවශ්‍යයි - புகாரின் நிலை குறித்து எனக்கு அறிவிப்பு தேவை - I need notification about status of the complaint
ඇමුණුම (පැමිණිල්ලට අදාළ ලියවිල්ලක් හෝ රූපයක් ඇත්නම් කරුණාකර මෙම පැමිණිල්ලට අමුණන්න. ඇමුණුම් උපරිම ප්‍රමාණය 5MB වේ.) - இணைப்பு (புகார் தொடர்பான ஏதேனும் ஆவணம் அல்லது படம் உங்களிடம் இருந்தால், தயவுசெய்து இந்த புகாருடன் இணைக்கவும். அதிகபட்ச இணைப்பு அளவு 55MB ஆகும்.) - Attachment (If you have any document or image related to the complaint, Please attach to this complaint. Maximum attachment size is 5MB. )